Františkánska pustovňa Premenenia Pána

„Raz sa blažený a ctihodný otec František vzdialil od zástupu ľudí, ktorí sa denne zbožne schádzali, aby ho videli a počuli, a odobral sa na odľahlé, osamelé miesto, aby tu bol len pre Boha a aby striasol prach, ktorý sa na ňom snáď uchytil pri styku s ľuďmi. Mával totiž vo zvyku, rozdeľovať si čas, ktorý mu bol prepožičaný, aby si zaslúžil Božiu milosť, jednak ku službe blížnym, jednak k rozjímaniu v blaženej odlúčenosti. Brával so sebou len pár sprievodcov, ktorí poznali dôvernejšie jeho svätý život, aby ho bránili pred návalom a obťažovaním ľudí a strážili jeho pokoj. Keď strávil nejaký čas v ustavičnej modlitbe, dôvernom rozjímaní a nevysloviteľnom spojení s Bohom, túžil sa dozvedieť, čo sa v jeho živote a pôsobení Večnému Kráľovi páči a čo by sa mu páčilo ešte viac,“ píše Tomáš z Celána vo svojom životopise sv. Františka z Assisi (1 Cel 91).

Kaplnka pustovne

Menší bratia – františkáni sú kontemplatívno-činná rehoľa, čo znamená, že náš aktívny život v pastorácii má byť doplnený alebo sprevádzaný pobytom v ústraní naplnený modlitbou a jednoduchou prácou. Tradícia takto usporiadaného života pochádza od čias sv. Františka, ktorý sám striedal čas v pustovniach s časom medzi ľuďmi.

Myšlienka zriadiť v našej provincií pustovňu sa zrodila pred vyše 20 rokmi, keď naši bratia využívali viaceré tiché miesta na Slovensku, kde mohli aspoň nejaký čas stráviť v ústraní a na modlitbách. Zhodou okolností neskôr, okolo roku 2006, sme dostali darom pozemok na Považí.

Až začiatkom júla 2015 začala byť novopostavená pustovňa obývateľná a začali tu pobyt prví bratia "pustovníci", čím sa postupne vytvára spôsob ako žiť takýto "františkánsky pustovnícky život". Základnou inšpiráciou je Regula pre pustovne od sv. Františka, tiež skúsenosť pustovníckeho života bratov na La Verne v Taliansku a dokument našej provincie Osobitné stanovy pre pustovňu.

Trvalé bratstvo v pustovni tvoria traja bratia - brat Šebastián, brat Daniel a brat Florián, ku ktorým sa na krátkodobý pobyt môže pripojiť ďalší brat. Denný režim a pravidlá života sú v mnohom odlišné od života v našich "klasicky" fungujúcich komunitách. Cieľom a zmyslom takto zriadenej komunity - pustovne je:

  • posilnenie kontemplatívneho rozmeru františkánskeho života v našej provincii,
  • vytvorenie modlitbového zázemia pre pastoračné a evanjelizačné aktivity nášho provinciálneho bratstva,
  • a napomáhanie v procese dozrievania bratov v rehoľnom spôsobe života.

Potrebuješ modlitbu?

V neposlednom rade je úlohou bratov v pustovni modliť sa za rôzne potreby Cirkvi, nášho rádu a všetkých ľudí. Preto môžeš poslať svoj úmysel bratom do pustovne, aby ho zahrnuli do svojich modlitieb. Slúži na to tento formulár: