O nás

FRANTIŠKÁNSKA SCHÓLA BRATISLAVA – súbor spevákov a inštrumentalistov – pôsobí vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave.
Venuje sa interpretácii sakrálnej hudby rôznych štýlových období od stredoveku po súčasnosť. Formoval sa postupne, približne od roku 2007 ako prirodzené vyústenie spoločného snaženia niekoľkých mladých ľudí o interpretáciu liturgickej hudby v bratislavskom františkánskom kostole. Pozostáva zo zboru bratov františkánov, ktorí v nej spievajú väčšinou počas obdobia svojich teologických štúdií v Bratislave pod vedením organistky a zbormajsterky Sylvie Urdovej, a z profesionálnych hudobníkov.

Aktuálne sú členmi zboru schóly bratia:
Dávid Martin Fabuš, Efrém Tomáš Zemjánek, František Mária Kadlečík, Ján Krstiteľ de La Salle Jozef Hóly, Rufín Tomáš Halčin a Samuel Martin Takács.
Vokálnymi sólistami schóly sú od počiatkov jej pôsobenia Hilda Gulyásová (soprán) a Tomáš Šelc (basbarytón).
Inštrumentálnu sláčikovú zložku tvoria:
Juraj Tomka – husle (od r. 2009), Júlia Urdová – viola (od r. 2006), Gregor Regeš – violončelo (od r. 2012), Lumír Machek – kontrabas (od r. 2013).

Súbor hudobne sprevádzal liturgické slávenia v chrámoch na Slovensku, v Taliansku, Poľsku, Rakúsku a Nemecku a predstavil sa aj na viacerých koncertoch na Slovensku,
v Nemecku, Maďarsku a Rakúsku.

About us

THE FRANCISCAN SCHOLA BRATISLAVA – a group of singers and instrumentalists – performs in the Franciscan Church of the Annunciation in Bratislava.
It devotes itself to the interpretation of works of various styles, from mediaeval to contemporary. It has gradually formed since around 2007 as a natural result of the collective efforts of some young people to perform liturgical music in the Franciscan church in Bratislava. It consists of a choir of Franciscan brothers (who for the most part sing in it during their theological studies in Bratislava) conducted by organist and choirmaster Sylvia Urdová, and of professional musicians.

At the moment, brothers Dávid Martin Fabuš, Efrém Tomáš Zemjánek, František Mária Kadlečík, Ján Krstiteľ de La Salle Jozef Hóly, Rufín Tomáš Halčin
and Samuel Martin Takács are members of the schola.
The schola's vocal soloists from the start of its activities have been Hilda Gulyásová (soprano) and Tomáš Šelc (bass-baritone).
The instrumentalists who have formed the body of strings are: Juraj Tomka on violin (from 2009), Júlia Urdová on viola (from 2006), Gregor Regeš on cello (from 2012)
and Lumír Machek on double-bass (from 2013).

The group has provided musical accompaniment for the liturgy in churches in Slovakia, Italy, Poland, Austria and Germany and has presented several concerts in Slovakia, Germany, Hungary and Austria.

 

Naše CD  _  Our CDs

Vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla Bratislava prezentuje na CD nahrávkach v novodobej premiére hudobné diela františkánskych autorov zo Slovenska
z 18. storočia. Skladby povzbudzujú poslucháčov ku chvále Trojjediného Boha, k dôvere a oddanosti Panne Márii, k žasnutiu nad Božím dielom, k radostnému obdivu svätého zakladateľa – Františka z Assisi, ale aj k odhodlanosti, k odvahe v duchovnom boji a k hľadaniu útočiska v ťažkých časoch.

On this CDs, the vocal and instrumental ensemble Franciscan Schola Bratislava presents the premieres of compositions by Franciscan composers from 18th-century Slovakia. The compositions encourage listeners towards praise of the Triune God, trust in and loyalty to the Virgin Mary, the wonder of God's work and the joyful wonder
of the holy founder, Francis of Assisi, though also towards resolve, courage in spiritual struggle and the search for refuge in difficult times.

Deus Meus

CD nesie názov podľa jednej zo skladieb Deus meus et omnia (Môj Boh a moje všetko),
čo sú slová sv. Františka z Assisi (1181–1226) uvedené v jednom z jeho neskorších životopisov
(Actus beati Francisci 1327–1337).

The CD bears the title Deus meus et omnia (My God and my all), after the words of Saint Francis of Assisi (1181–1226) written in the Latin document Actus beatus Francisci (The Acts of Blessed Francis,
sometime between 1327 and 1337).

 

Paratum Cor

CD nesie názov podľa jednej zo skladieb. Paratum cor (Ochotné srdce) sú začiatočné slová Žalmu č. 108:
„Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo Deo meo.“ 
„Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce: budem ti spievať a hrať.“
Skladby povzbudzujú poslucháčov ku chvále Trojjediného Boha, k dôvere a oddanosti Panne Márii,
k žasnutiu nad Božím dielom, k radostnému obdivu svätého zakladateľa – Františka z Assisi, ale aj k odhodlanosti, k odvahe v duchovnom boji a k hľadaniu útočiska v ťažkých časoch.

The CD bears the title Paratum cor, which means willing heart, after one of the compositions. They are the opening words of Psalm 108, which begins: 
„Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo Deo meo.“  
"O God, my heart is fixed; I will sing and give praise."
The compositions encourage listeners towards praise of the Triune God, trust in and loyalty to the Virgin Mary, the wonder of God's work and the joyful wonder of the holy founder, Francis of Assisi, though also towards resolve, courage in spiritual struggle and the search for refuge in difficult times.

 

Ukážky skladieb

... tu časom nájdete ukážky z oboch cd

Songs previews

... coming soon

 

Pripravujeme  _  Upcoming events

Uskutočnené Koncerty  _  Previous Concerts