Bohoslužby a vysluhovanie sviatostí v našom kostole:

Sväté omše v "kostolíku":

Pondelok - piatok: 12:00; 17:00

Nedeľa: 7:45; 9:00; 18:15

- každý prvý piatok temeticá kázeň: Laudato si (františkánska spiritualita)

Spovedanie v "kostolíku":

Každý deň okrem nedele: od 16:30

V prvopiatkový týždeň: od 16:00

Sväté omše v nemocničnej kaplnke:

- počas pandémie sú v nemocnici zakázané

Úmysly sv. omší:

Úmysly sv. omší v "kostolíku" zapisujeme po sv. omši v sakristii posledný utorok mesiaca na ďalší mesiac.

V nemocničnej kaplnke zapisujeme úmysly po sv. omši v sakristii posledný pondelok mesiaca na ďalší mesiac.

Adorácia:

Eucharistická adoráciá býva pondelok, utorok a v stredu od 8:00 do 16:45
V utorok Pobožnosť ku sv. Antonovi o 16:45.

Liturgia hodín:

Modlitbu Vešpier sa spoločne modlíme každý pondelok po sv. omši
a Hodinku cez deň v utorok o 12:00.

Modlitba sv. Ruženca:

Modlitbu sv. Ruženca sa veriaci modlia pred každou sv. omšou.

História Kostola sv. Juraja a františkánov v Trstenej

História Františkánov tu siaha do roku 1774, kedy uhorská kráľovská kancelária, povolila bratom usadiť sa v Trstenej, aby tam vyučovali hornooravskú mládež. Ich pôsobenie malo aj rekatolizačný zámer, nakoľko Trstená bola predtým prevažne protestantská. Prví bratia sem prišli z liptovského kláštora v Okoličnom, v čase keď bol tamojším gvardiánom Gaudencius Jablonský. Spočiatku bývali
v provizórnej budove, kým si nepostavili kláštor na pozemku patriacom ku Kostolu sv. Juraja,
o ktorom je zmienka už z roku 1710. Sviatok patróna kostola je 24. apríla.

Po rôznych ťažkostiach (spôsobených politikou cisára Jozefa II.), bola stavba kláštora v roku 1778 zväčša hotová. Hlavná škola, z ktorej sa neskôr vyvinulo nižšie gymnázium, vznikla v roku 1803. Bola vlastne prvou strednou školou na Orave. Od tých čias učili bratia na škole, s krátkym prerušením
po obnovení v roku 1869 až do roku 1934. Učiteľský zbor bol spočiatku 5 členný, pričom najmenej dvaja z nich patrili do rehole. V roku 1912 kláštor i kostol vyhorel, avšak v priebehu piatich mesiacov bol reštaurovaný. V období socializmu bol kláštor používaný na civilné účely, neskôr predaný
a upravený ako hotel Oravica.


Súčasnosť

V roku 1990 vrátený reholi z titulu zákona. V roku 1992 bol kláštor určený na formáciu postulantov. Kláštor je na území Spišskej diecézy.

História