Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Nám. gen. M. R. Štefánika 28
028 01 Trstená

Telefón:

+421-43-532 1440

Patrocínium Kostola:

Kostol sv. Juraja

správca: br. Simeon Brindzák OFM

Bankové spojenie:

IBAN
SK30 0900 0000 0051 6652 4819
SWIFT GIBASKBX
Podpora pastoračných aktivít, života bratov a opráv kostola a kláštora. Prosíme o vyplnenie kolónky "účel platby"

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Simeon Brindzák OFM gvardián (predstavený kláštora), správca kostola, člen misijného tímu br. Peter Vnučák OFM vikár domu, magister postulantov br. Pio Kalinský OFM pastoračný kňaz br. Štefan Bankovič OFM v službe Ordinariátu OS a OZ SR br. Alex Drgoň OFM kostolník, akolyta, služba v rehoľnom dome br. Ján de la Salle OFm kostolník, služba v rehoľnom dome Bratia so slávnostnými sľubmi mimo rehoľného domu: Br. Marek Javorský OFM starostlivosť o člena rodiny Br. Mikuláš Bohdal OFM pastoračná výpomoc v inštitúte Krista veľkňaza - Žakovce
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Andrej Mihály (fr. Juraj, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


br. Jakub Branisalv Martaus, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


br. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonomický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Zachej
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
zachejofm@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Cyril
Koharyho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Jeremiáš
Správca predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Slovenský 11, 056 01 Gelnica
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Jozef
Vedúci misijného tímu
916 38 Beckov 6
jozefcirak@gmail.com

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Jozef a br. Vavrinec
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, animator pre misie
jozefcirak@gmail.com

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánske nám. 15, 920 01 Hlohovec
www.komisariat.sk
Služby v provincii